กิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผอ.พฑ. มอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง กลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานพุทธมณฑล ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจงานสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2567 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล โรงเรียนเทศบาลปลายบาง

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล ได้ต้อนรับคณะคุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลปลายบาง ระดับชั้นมัธยมปีที่ ๕ จำนวน ๓๑๗ คน เพื่อเข้าทำกิจกรรมภายใต้โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล การทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พระครูวิทยากรผู้ให้ความรู้จำนวน ๖ รูป โดยกำหนดระยะเวลาของการเข้าค่ายตั้งแต่วันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗  ณ อาคารปฏิบัติธรรม ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม 
ตารางอาราธนาพระสงฆ์รับสังฆทาน ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗
ตารางพิธีถวายสังฆทาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗
#ประกาศ ทางสำนักงานพุทธมณฑล #งดให้เช่าพระเครื่อง และเหรียญที่ระลึก
🎯 ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
และจะทำการเปิดให้เช่าตามปกติในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น.
☎️สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-441-7964
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพุทธมณฑล #งดรับของขวัญ
NO GIFT POLICY  
จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก โดยขอรับความปรารถนาดี
ผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์ 
นายสหัส บรรจงเมือง  
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล #งดรับของขวัญ #สำนักงานพุทธมณฑล

โครงการ และ กิจกรรม

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 635,751