โครงการคลองสวย น้ำใส ต้นไม้งาม ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ และวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนพุทธมณฑล ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนพุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนหอวัง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔๓๐ คน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ค่ายพุทธบุตร ณ พุทธมณฑล" สำนักงานพุทธมณฑล จัดกิจกรรม “การปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล” ตามประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

โครงการ และ กิจกรรม

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 355,110