ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานพุทธมณฑล ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานพุทธมณฑล ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

            สำนักงานพุทธมณฑล ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ จะร่วมกันสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตากฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดรวมถึงจะปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและศรัทธาต่อประชาชนอย่างแท้จริง

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#สำนักงานพุทธมณฑล
#NoGiftPolicy

🎯 Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล 
🎯 Website : http://bbc.onab.go.th 
🎯 Youtube : https://youtube.com/@bbc.onab.channel 
🎯 tiktok : https://www.tiktok.com/@onab.bm

 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
image
นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เปิด โครงการจิตอาสาร่วมทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม มรรค ๘ สวนเวฬุวัน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม วิถีพุทธรวมใจ สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะในวันพฤหัสที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นี้ โดยมีนางสาวฐานิศวร์ เลิศนนทพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ กล่าวรายงานกิจกรรมโครงการ ฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ในการนี้นายสหัส บรรจงเมือง รวมกับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑลทุกคนร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 572,890