ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ก.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศ ก.พ.ค. เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ 
รายละเอียดตามเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หรือสแกนผ่าน QR Code 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 635,800