เชิญร่วมตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ของส่วนราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เนื่องด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการ
ที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ของส่วนราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำแนวทางฯ ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาชนผู้รับบริการ ตอบแบบสำรวจความคิด
เห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
(สำหรับประชาชน) ผ่านระบบออนไลน์ทาง
https://survey2.ocsc.go.th/esurvey/index.php/495373?newtest=Y&fbclid=IwAR0A1V5-sGjRsTcp_hS0bA_EMta2NxYddBPPuhyOerHUnxwvYvbtpqVbhLE
หรือ หรือสแกน QR Code และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 618,558