สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้ารับเกียรติบัตร "องค์กรส่งเสริมคุณธรรม" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

เป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
โดยเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
คือ “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น
ต้องเกิดจากการบูรณาการและความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย ซึ่งการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานอย่างมาก แต่ทุกภาคส่วน
ยังคงดำเนินงานจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบ New normal


ที่มา facebook : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 635,800