ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ภาพบรรยากาศโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล 

คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน ๒๔๕ คน
เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล ในระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

โดยวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ คือ

๑. เพื่ออบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นแบบอย่างที่ดีของคนในสังคม ทั้งในด้านระเบียบ วินัย ขยัน อดทน ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและความกตัญญูกตเวที

๓. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษานอกสถานที่ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากธรรมชาติสถานที่จริง มีแรงจูงใจ มีความสนใจเกิดความรู้ความเข้าใจไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และเกิดความซึมซับในพระพุทธศาสนา

ในการนี้กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ และฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานพุทธมณฑล ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในระหว่างการดำเนินกิจกรรม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#พุทธมณฑล

#ค่ายคุณธรรม
#ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ภาพ : นายบุญลือ สาโท กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้
ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
🔵 Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
🟡 Website : http://bbc.onab.go.th
🔴 Youtube : https://youtube.com/@bbc.onab.channel
🟢 Tiktok : https://www.tiktok.com/@onab.bm

 

 

 

 

 

 

 

 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 635,725