สำนักงานพุทธมณฑล เชิญชวนผู้สนใจบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้องสุนัข หรือช่องทางอื่นเพื่อสบทบทุนดูแลสุนัขจรจัดในบริเวณพุทธมณฑล

....."พุทธมณฑล" นอกจากจะเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งเรียกว่า
"เกาะสุนัข" ที่ดูแลโดยฝ่ายอุทยาน สำนักงานพุทธมณฑล
.....เกาะสุนัขเป็นสถานที่สำหรับพักพิงสุนัขจรจัด ที่ประชาชนบางส่วน ลักลอบนำสุนัขมาปล่อย
เกิดการแพร่พันธุ์เพิ่มเป็นจำนวนมาก พุทธมณฑลได้มองเห็นถึงปัญหาสุนัขจรจัดภายในพุทธมณฑล
ที่อาจจะเกิดอันตรายกับผู้มาเที่ยวชมหรือมาทำบุญที่พุทธมณฑล จึงนำสุนัขจรจัดที่มีอยู่ในพุทธมณฑล
มาอยู่ร่วมกันเป็นสถานที่เดียว เกิดเป็น “เกาะสุนัข” ปัจจุบันสุนัขมีจำนวนมากกว่า ๔๐๐-๕๐๐ ตัว
โดยมีสุนัขที่ป่วย และพิการอีกจำนวนหนึ่ง ถึงแม้จะมีผู้ติดต่อเข้ามาบริจาคอาหารบ้าง และได้รับการฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า จากโรงพยาบาลตลิ่งชันแล้วก็ตาม แต่การดูแลยังติดปัญหาบางประการ อาทิ พื้นที่ที่มีจำกัด
จำนวนสุนัขมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ดูแลสุนัขเพียง ๒ ท่าน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดูแลรวมทั้งสิ้น
๕๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน โดยประมาณ และในปัจจุบันยังไม่สามารถของบประมาณจากภาครัฐมาบริหารจัดการได้
เนื่องจากการดูแลสุนัขดังกล่าวยังอยู่นอกเหนือภารกิจ
.....ทั้งนี้ สำนักงานพุทธมณฑล วางแผนจะดำเนินการปรับปรุงขนาดของกรงสุนัข และรั้วใหม่
เนื่องจากที่มีอยู่เดิมเก่าและผุพัง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร และคุณเจ ผู้มีใจรักสุนัข
ได้เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่เกาะสุนัข ภายในพุทธมณฑล เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขจัดการกับสุนัขจรจัด
ภายในพุทธมณฑล
.....สำหรับท่านใดสนใจที่จะบริจาคเข้ากองทุนดูแลสุนัขจรจัดของสำนักงานพุทธมณฑล สามารถบริจาคได้ที่
บริเวณองค์พระ ๑ จุด และบริเวณเกาะสุนัขอีก ๑ จุด หากท่านใดที่ประสงค์จะบริจาคแต่ไม่สามารถเดินทาง
มาบริจาคได้ สามารถบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบุญได้ที่ ?? ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : ๔๕๙-๐-๐๘๖๒๔-๗ ชื่อบัญชี : กองทุนดูแลสุนัขจรจัดในบริเวณพุทธมณฑล

หรือติดต่อ นายทศพล เสาวิชิต (หัวหน้าฝ่ายอุทยาน)  โทร : ๐๘๑ ๘๓๑ ๖๖๓๒
.....อนึ่ง หากท่านใดสนใจจะบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือน้องสุนัข ไม่เพียงแต่อาหารสุนัขเท่านั้น สิ่งของอื่น ๆ
ก็สามารถนำมาบริจาคได้เช่นกัน เช่น กรงสุนัข บ้านพักของสุนัขที่ป่วย เครื่องใช้สำหรับสุนัข ยารักษาโรคสำหรับสุนัข
อุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นต้น และขอประชาสัมพันธ์ ห้ามนำสุนัขมาปล่อย และห้ามนำสุนัขเข้ามาภายในพื้นที่
พุทธมณฑล 
      
#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#พุทธมณฑล 
#สำนักงานพุทธมณฑล 
#เกาะสุนัข  #ช่วยเหลือสุนัข

ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
Website : http://bbc.onab.go.th


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 618,558