สำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนหอวัง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔๓๐ คน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ค่ายพุทธบุตร ณ พุทธมณฑล"

ในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย สำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนหอวัง จังหวัดปทุมธานี
จำนวน ๔๓๐ คน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ค่ายพุทธบุตร ณ พุทธมณฑล" ในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จัดขึ้นที่อาคารปฏิบัติธรรม
๑๐๐ ปี (สมเด็จพระญาณสังวร นริศรมงคลสตมายุวัฒนเกษมสุขรังสรรค์) โดยมีพระวิทยากรที่มาให้ความรู้ จำนวน ๘ รูป
นำโดย

๑. พระครูพิพิธธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
๒. พระมหาสมภพ ธมฺมวุฑฺโฒ วัดพระยาทำวรวิหาร
๓. พระมหาประสิทธิ์ อจลธมฺโม วัดพระยาทำวรวิหาร
๔. พระมหาวัฒนา จิรวฑฺฒโน วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
๕. พระเฉลียว ถิรธมฺโม วัดสนามนอก
๖. พระครูสุนทรภัทรโกศล เจ้าอาวาสวัดสามัคคีสุทธาวาส
๗. พระสรานุพร จกฺกวโร วัดพระยาทำวรวิหาร
๘. พระสิทธิชัย จิตฺตจิตฺโต วัดบางเสาธง

โดยวัตถุประสงค์ในครั้งนีึ้ เพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา มีความกตัญญู มีศีลธรรม จริยธรรม เป็นคนดี
และเพื่อให้ดำรงตนเป็นพุทธมามกะที่เจริญแล้ว

ในการนี้กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ และฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานพุทธมณฑล ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยในระหว่างการดำเนินกิจกรรม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ : นายบุญลือ สาโท กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้
#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#พุทธมณฑล
#ค่ายพุทธบุตร

ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 355,151