สำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะท่องเที่ยวจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ จำนวน ๓๗ คน ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะท่องเที่ยวจากสมาคม
ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) จำนวน ๓๗ คน ประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าเยี่ยมชมพุทธมณฑล โดยได้รับการประสานจากท่าน ดร.ศศิกาญ พลายกุมพล เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐม (กรรมการสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม) กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การนำคณะท่องเที่ยว
กราบสักการะองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ เยี่ยมชมจุดเช่าพระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ
เยี่ยมชมมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน และทำบุญถวายสังฆทาน ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยสำนักงานพุทธมณฑลให้การอำนวยความสะดวกต่อคณะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จะดำเนินภารกิจ
พัฒนาพุทธมณฑลเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาทางพระพุทธศาสนาสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 355,132