สำนักงานพุทธมณฑล จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนพุทธมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย สำนักงานพุทธมณฑล จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากร
(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายเดือน เงินกองทุนพุทธมณฑล) สำนักงานพุทธมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันนี้ (4 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นประธานโครงการ ฯ กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการฝึกอบรมปฐมนิเทศ พร้อมทั้งให้ความรู้และแนะนำ
หลักการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวนิลุบล รังศรธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล กล่าวรายงาน
พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย สำนักงานพุทธมณฑล กล่าวบรรยาย ระบบบริหารงานวัฒนธรรม
องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ในการนี้ นางภรสิริ พชรกานต์กุล เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม
บรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิประกันสังคม แก่บุคลากรสำนักงานพุทธมณฑล

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เป็นการปฐมนิเทศบุคลากรของสำนักงานพุทธมณฑล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานพุทธมณฑล ได้มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตน ซึ่งจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
และความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป อีกทั้งยังได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่พึงได้รับ อีกด้วย

ภาพข่าว : นางสาวประภาศรี โกมลสิงห์ (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล

Website : http://bbc.onab.go.th


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 144,528