การจัดตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล

การจัดตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล
....................................................................

    กองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล หมายถึง เงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบรจาคตั้งไว้เป็นกองทุนที่พุทธมณฑล
เพื่อนำดอกผลมาใช้เป็นค่าดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ำ สนามหญ้า
ต้นไม้ สิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามอยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ
ให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา

   คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลทั้งฝ่างสงฆ์ และฝ่ายฆราวาส พิจารณาเห็นว่า
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530
สมควรให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมฉลองงานมหามงคลนี้ด้วยการบริจาคเงินตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล
ไว้เป็นพุทธบูชาและเป็นอนุสรณ์แก่วงศ์ตระกูลสืบต่อไป

   ได้กำหนดการบริจาคไว้กองทุนละ 2,500 บาท ต่อการดูแลพื้นที่ 1 ตารางวา ผู้บริจาคจะบริจาคกี่กองทุนก็ได้
และสามารถบริจาคสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนครบจำนวน ในกรณีที่ท่านบริจาคกองทุนสะสมไว้จนครบ 10,000 บาท
แล้ว สำนักงานพุทธมณฑล จะเรียนเชิญท่านเข้ารับของที่ระลึก เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้น ณ พุทธมณฑล

 เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail : onab.bm@gmail.com
หากท่านใดเปลี่ยนที่อยู่หรือมีการแก้ไข โปรดแจ้งหน่วยงาน 02-4417964คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,964