ภาพกิจกรรม : โครงการแปลงผักสาธิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แปลงผักสาธิต

ภาพบรรยากาศเวลาเลิกงานทุกๆวัน ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ร่วมกันดูแล รดน้ำ พรวนดิน และถอนวัชพืช ณ สวนวิถีพุทธ วิถีเกษตร โครงการแปลงผักสาธิต ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง (วิธีพุทธ วิธีเกษตร) สำหรับบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โครงการแปลงผักสาธิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากร เกิดขึ้นสืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้น้อมนำหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 9-11 เพื่อส่งเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะด้วย


ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,933