ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล มอบของที่ระลึกแด่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม “ชวนออเจ้ามาลอยกระทง ร่วมรณรงค์สืบสานประเพณีไทย” ณ พุทธมณฑล  การปฏิบัติธรรมฆราวาส ณ พุทธมณฑล  จัดขึ้นระหว่างในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารปฏิบัติธรรม อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) ตารางพิธีถวายสังฆทาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร นำคณะผู้บริหารวัดจงไถซาน สาธารณรัฐจีน (Republic of China) กราบสักการะ พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พร้อมเยี่ยมชมรอบพุทธมณฑล

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล มอบของที่ระลึกแด่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม “ชวนออเจ้ามาลอยกระทง ร่วมรณรงค์สืบสานประเพณีไทย” ณ พุทธมณฑล
นายสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ผู้บริหาร สุรัตนธรรมสถานและคลินิกเวชกรรมสุรัตน์ ๑ บาท รักษาพรี  จัดปฏิบัติธรรมขึ้น โดยพระวิปัสนาจารย์ในการนำสอนปฏิบัติ จำนวน ๗ รูป ผู้ปฏิบัติธรรมจำนวน ๖๐ คน โดยจัดขึ้นระหว่างในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารปฏิบัติธรรม อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะคุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง นักเรียนชั้นประถมปีที่ ๖ จำนวน ๙๕ คน คุณครู ๑๖ ท่าน  โดยได้รับความอนุเคราะห์พระครูวิทยากรผู้ให้ความรู้จำนวน ๒ รูป
        ในการนี้สำนักงานพุทธมณฑล โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจกรรมได้อำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะดำเนินภารกิจเพื่อพัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของโลกสืบไป  
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร นำคณะผู้บริหารวัดจงไถซาน สาธารณรัฐจีน (Republic of China) กราบสักการะ พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พร้อมเยี่ยมชมรอบพุทธมณฑล
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ในวันลอยกระทง ภายใต้โครงการกิจกรรม “ชวนออเจ้ามาลอยกระทง ร่วมรณรงค์สืบสานประเพณีไทย” ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จัดกิจกรรมลูกเสือทำกิจกรรมฐาน และเดินทางไกล ณ รอบบริเวณพุทธมณฑล
ตารางอาราธนาพระสงฆ์รับสังฆทาน ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗

โครงการ และ กิจกรรม

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 492,007