Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

hhhhhhhhhhโครงสร้างกลุ่มช่วยอำนวยการ


 

 

นางวิทยาพร คงกระพันธ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาววนิดา วิชัยกุล

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

งานพัสดุ

 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นางนรินทร์ ศรีปากแพรก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงา

นายสามารถ บุญพรหมรักษ์

นักจัดการงานทั่วไป

นายบุญเรือง จำปากุล

พนักงานรับรอง

นางสาวปิยนันท์   ศรีจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวชนิกานต์ ประเสริฐอินทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นายอนุวัต อยู่เย็น

พนักงานรับรองนางกมลภรณ์ พูนผล

พนักงานรับรอง

นางอารีรัตน์ ช่วยดำรงค์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสุนทรี เรืองหิรัญ

นักประชาสัมพันธ์นางสาวสมหมาย ปานบุญลือ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีหดม

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายฉัตรชัย ฤทธิ์เดช

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นางปวริศา แก้วศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกมลวรรณ วันแก้ว

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

งานการเงิน

นายอัครพงศ์ วงศ์กิตติชวลิต

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นางสาวณัฐชา ฤทธิ์เดช

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมนสิชา ประภาสัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน

นายวิษณุ แก้วพฤกษ์

ช่างภาพนางสาวสาริณี โตมอญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสิน น้อมบุญลือ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายขจร เฉื่อยใจ

ช่างศิลป์


นางสาวดาหวัน โตสุข

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นางทาริกา ธนวัตถาภรณ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายพงษ์ภรณ์ โพธิ์สอน

ช่างศิลป์


นางเพ็ญศรี ฤทธิ์เดช

พนักงานทำความสะอาด

นางระเบียบ เจริญอารักษ์กุล

เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุนันท์ พันธ์กลิ่นแก้ว

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวฉวีวรรณ หัสนจันทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวโอมา คำอาบ

พนักงานถ่ายเอกสาร

นางวิลัย ปู่หลำ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 นายนิวัฒน์ รูปสูง

พนักงานสถานที่
นายปัญญา ฟักจีน

พนักงานทั่วไปนายบุญมี เทียมทัด

พนักงานทั่วไป
นางสาวสายหยด เปรมปรีดิ์

พนักงานสถานที่