Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

งานคลังและพัสดุ

กลุ่มช่วยอำนวยการ

สำนักงานพุทธมณฑล

ติดต่อ : ๐๒ - ๔๔๑๐๙๐๔ และแฟ็กซ์  ๐๒ - ๔๔๑๐๙๑๔

 อำนาจหน้าที่ของงานคลังและพัสดุ

(งานการเงิน - งานพัสดุ)


1.  บริหารงานคลังให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  มติ  และระเบียบของคณะกรรมการ

2.  จัดทำแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณค่าใช้จ่าย

3.  จัดหาทุน  หารายได้  ควบคุมดูแลการรับบริจาคเงิน  เก็บรักษา และเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินทุน

4.  จัดทำบัญชีรับ – จ่าย และเก็บรักษาเอกสารการเงินและทรัพย์สิน

5.  จัดหา  เก็บรักษา  และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์  เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  และจัดการประมูลสืบราคาทำสัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้าง  การซื้อขาย และการซ่อมแซมอาคารสถานที่

6.  ควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกลต่างๆ รวมทั้งการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

7.  จัดสวัสดิการในด้านต่างๆ  ให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพุทธมณฑล