Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

งานบริหารทั่วไป

กลุ่มช่วยอำนวยการ

สำนักงานพุทธมณฑล

ติดต่อ : ๐๒ - ๔๔๑๙๐๑๓


อำนาจหน้าที่ของงานบริหารทั่วไป

1.  ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป  และการบริหารงานบุคคล
2.  เป็นสำนักเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์และฆราวาส และคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ
3.  ดำเนินการจัดประชุม  รวบรวมมติ  และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติ
4.  ดำเนินการช่วยอำนวยการด้านต่างๆ  ให้แก่คณะผู้บริหาร
5.  รวบรวมกฎหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง  มติคณะกรรมการ  และการสั่งการของฝ่ายบริหาร
6.  ปฏิบัติงานอื่นที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใด  หรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย