Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ

หลักการและเหตุผล

สภาพสังคมไทย เป็นสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนา มีความผูกพันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย  สภาพสังคมไทยได้เข้าวัดบำเพ็ญบุญทุกวันสำคัญของพระพุทธศาสนา วันสำคัญของชาติ และเมื่อในอดีตประชาชนชาวไทย ได้เข้าวัดฟังธรรมทุกวันธรรมสวนะ แต่ในสภาพสังคมปัจจุบัน ในวันพระดังกล่าว ไม่มีการเข้าวัดฟังธรรม จึงทำให้สภาพสังคมไทยห่างไกลจากการเข้าวัดฟังธรรม การซึมซับรสแห่งพระธรรม จึงมีน้อยลงไปทุกที สังคมจึงสับสนวุ่นวายปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ขาดหลักการในการนำเอาหลักธรรม ในพระพุทธศาสนามาประคับประคองชีวิต ทำให้ชีวิตขาดหลักในการดำเนินชีวิต และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ชีวิตไม่มีความสุข  เป็นไปตามอัตภาพที่จะสามารถเป็นไปได้

พุทธมณฑลเป็นพุทธสรณียสถานที่สำคัญของชาติ เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เป็นหน่วยงานสนองงานคณะสงฆ์ และเป็นศูนย์กลาง ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายอย่าง จากการดำเนินการโครงการพบพระพบธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.๒๕๕๖ และได้ดำเนินการโครงการต่อเนื่องมาจนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พบว่า พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรที่จะดำเนินการโครงการให้ต่อเนื่องตลอดไป  สำนักงานพุทธมณฑล เห็นสมควรจัดให้มีกิจกรรมในการจัดแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น/แรม ๑๕ ค่ำ และแรม ๑๔ ค่ำ) ณ วิหารพุทธมณฑล ซึ่งเป็นสถานที่อันเป็นถาวรวัตถุหลังแรกในพุทธมณฑล และเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ต้นแบบของพุทธมณฑล อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ผู้สนใจร่วมฟังพระธรรมเทศนา การสนทนาธรรม และถวายภัตตาหารเพล  แด่พระสงฆ์  ในวันพระขึ้น / แรม ๑๕ ค่ำ และแรม ๑๔ ค่ำ  เพื่อนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้มีความสุขในชีวิต สมกับเป็นพุทธศาสนิกชน มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒.  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทย ร่วมฟังพระธรรมเทศนา และการสนทนาธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น/แรม ๑๕ ค่ำ และแรม ๑๔ ค่ำ)

๓. เพื่อให้พุทธมณฑล  เป็นศูนย์กลางแห่งการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง