Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการค่ายคุณธรรมในพุทธมณฑล

หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๕)  ได้ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการให้การศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบแก่เยาวชนและประชาชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนและประชาชน เพื่อให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ยังสนับสนุนให้สถานศึกษานำนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่  เพื่อเป็นการสร้างเสริมทางเลือก  ส่งเสริมความสามารถพิเศษ หล่อหลอมบุคลิกภาพให้สามารถพึ่งตนเองและฝึกทักษะชีวิต  รู้จักคิด ใคร่ครวญ มีวินัย รู้จักยับยั้งชั่งใจ มีความรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้น ไม่ใช่มีเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่การศึกษานอกสถานที่ จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากธรรมชาติ จากสถานที่จริง ทำให้มีแรงจูงใจ มีความสนใจ มีความกระตือรือร้น เกิดความซึมซับ ความรู้ ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการลดปัญหายาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย

พุทธมณฑล เป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญของชาติ ซึ่งรัฐบาล คณะสงฆ์และประชาชนชาวไทยได้พร้อมใจกันจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระพุทธศาสนา ได้เจริญรุ่งเรืองสถิตสถาพรมาครบ ๒๕๐๐ ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพุทธานุสรณ์ เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษาค้นคว้า การปฏิบัติธรรม และการจัดกิจกรรม เพื่อให้โครงการนี้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นทั้งประโยชน์เฉพาะตนและประโยชน์อันที่จะแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม เพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่ออบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และนักเรียน นิสิต นักศึกษา  ให้รู้ถึงความรับผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจ

๒. เพื่อให้เยาวชนของชาติ มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ยึดมั่นใน

หลักธรรมสำหรับเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตสืบไป

๓. เป็นการศึกษาอบรมนอกสถานที่ซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาธรรมชาติจากสถานที่จริง  เกิดความรู้   ความเข้าใจ เกิดความซึมซับในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๔. ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามแก่เยาวชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด อบายมุขและค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง

๕. เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน

๖. เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคคลในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป

เป้าหมาย

อบรมครูและนักเรียน จำนวน ๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๑๕,๐๐๐ คน