Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมถวายสังฆทานในพุทธมณฑล

หลักการและเหตุผล

พระพุทธศาสนา  เป็นศาสนาประจำชาติไทย คนไทยยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา มีความเกี่ยวข้องผูกพันตั้งแต่เกิดจนตาย ล้วนแล้วแต่ต้องมีพิธีกรรมกับพระพุทธศาสนา โดยมุ่งความเป็นที่พึ่งพิงจากการใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นเครื่องดำเนินชีวิตจวบจนทุกวันนี้

สำนักงานพุทธมณฑล เป็นหน่วยงานหลักที่เป็นที่ตั้งขององค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ คือมหาเถรสมาคม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี โดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานในกิจกรรมต่าง ๆ มากมายกิจกรรมต่าง ๆ นั้นล้วนแล้วแต่เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

การถวายสังฆทาน  พุทธมณฑลได้จัดให้มีการถวายสังฆทาน ทุกวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๐๐ น. ตลอดทั้งปี  โดยมุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบสักการะ องค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ และเยี่ยมชมพุทธมณฑล ได้มีโอกาสร่วมถวายสังฆทาน  เพื่อให้เป็นรูปแบบของการถวายสังฆทานที่เป็นแบบอย่าง โดยอาราธนาพระสงฆ์ ๕ รูป เป็นผู้รับสังฆทาน  เพื่อให้ผู้ถวายได้รับอานิสงส์ที่บริสุทธิ์  ตามหลักที่ว่า

วัตถุบริสุทธิ์ หมายถึง สิ่งของที่นำมาทำทานหามาได้โดยชอบธรรม มิได้ลักขโมยมา

บุคคลบริสุทธิ์ หมายถึง ทั้งผู้รับ  และผู้ให้มีศิลธรรมตามเพศภาวะของตน

เจตนาบริสุทธิ์ หมายถึง มีเจตนาให้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา เชื่อในผลของทาน ทั้งก่อนให้ ในขณะให้ และหลังจากให้

ในการถวายสังฆทานย่อมมีอานิสงส์มากกว่าปาฏิปุคลิกทาน คือให้ด้วยการจำเพาะเจาะจงว่าจะให้กับผู้นั้น ผู้นี้ และการถวายสังฆทานย่อมได้รับอานิสงส์ของการให้ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสีหสูตรว่า ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก คนดีเป็นอันมากย่อมพอใจ คบหาผู้ให้ทาน ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ย่อมฟุ้งขจรไป ผู้ให้ย่อมแกล่งกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขิน ในที่ประชุมชน  และเมื่อจากโลกนี้ไป ผู้ให้ย่อมบันเทิงในสุคติโลกสวรรค์ อานิสงส์ดังกล่าวนี้ย่อมมีผล ทั้งในชาตินี้และมีอานิสงส์ส่งผลทั้งในสุคติภพ อีกทั้งกลับมาเกิดใหม่จะได้เกิดอานิสงส์ส่งผลดลบันดาลให้เป็นคนมีทรัพย์ มีมิตรสหายที่ดี และเป็นคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอังคุดตรนิกาย ปัญจนิบาต ฐานสูตรว่า เรามีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นทายาท มีกรรม เป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัยเรากระทำกรรมใดดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเป็นทายาทของกรรมนั้น เมื่อรู้เราเข้าใจเช่นนั้น ย่อมหมั่นประกอบกรรมดี โดยพุทธมณฑล มุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนสั่งสมกรรรมดี จึงได้จัดให้มีพิธีถวายสังฆทาน เพื่อเป็นการสั่งสมบุญกุศลให้เกิดอานิสงส์ส่งผลทั้งในชาตินี้ ในสุคติภพ อีกทั้งกลับมาเกิดย่อมได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีทรัพย์สมบัติ บริวาร มิตรสหายที่ดี มีชีวิตที่มีความสุขสมกับที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้พุทธศาสนิกชน  ได้ร่วมถวายสังฆทาน  ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา

๒. เพื่อให้พุทธศาสนิกชน  ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องในการถวายสังฆทาน

๓. เพื่อให้ได้เงินที่พุทธศาสนิกชน  ได้บริจาคทรัพย์เข้ากองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล

๔. เพื่อให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง