Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ฝ่ายอุทยาน

สายงานฝ่ายอุทยาน

ดาวโหลดฉบับเต็ม

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายอุทยาน

หน้าที่ของฝ่ายอุทยาน
ดูแลอุทยาน
๑.  ดูแลปลูกบำรุงรักษาต้นไม้สนามหญ้าและตกแต่งบริเวณต่าง ๆ การขยายพันธุ์ไม้ยืนต้น,
ไม้ดอก,ไม้ประดับและไม้สมุนไพร   รวมทั้งการสนับสนุนพันธุ์ไม้แก่หน่วยงาน ต่าง ๆ
-    ให้การสนับสนุน ตกแต่งสถานที่บริเวณพุทธมณฑล
-    ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และตกแต่งต้นไม้
๒. กำจัดวัชพืช  ศัตรูพืชในพื้นที่  และบำรุงดิน
๓. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ คนงาน คนสวน ให้มีความรู้ทางด้านการเกษตรที่ถูกวิธี
๔. ให้ความสะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เข้ามาตกแต่งอุทยาน
๕. จัดทำประวัติ จัดหมวดหมู่พันธุ์ไม้
๖. จัดบริการให้ความรู้ และนำชมเกี่ยวกับพันธุ์ไม้พุทธประวัติ วรรณคดี  พืชสมุนไพร
๗. จัดทำปุ๋ยหมัก โดยใช้เศษวัชพืช,ใบไม้และเศษหญ้าในพื้นที่
๘. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สภาพดินและน้ำ โดยทำสารชีวภาพ  EM
๙. บริการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานด้านวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการเกษตร
๑๑. ควบคุมและดำเนินการจัดปลูกผักปลอดสารพิษชนิดต่าง ๆ
โครงการสวนสมุนไพรในวัด
๑.  ควบคุมดูแลโครงการสวนสมุนไพรในวัด  จำนวน   ๓๙๕   วัด
๒. จัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติการสมุนไพรให้แก่วัดในโครงการสวนสมุนไพรในวัดและ
หน่วยงาน ผู้สนใจ   ทั้งในและนอกสถานที่
๓. จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพรทั้งในและนอกสถานที่
๔. นำพืชสมุนไพรมาทำเป็นยา บำบัดรักษาโรคอย่างง่าย เป็นอาหารบำรุง
บริษัทจ้างเหมาดูแลพื้นที่
ควบคุมบริษัทรับเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า แปลงไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น
สถานพยาบาลฯ
สนับสนุนการดำเนินการด้านสถานพยาบาลพุทธมณฑลสุทรรศน์ โดยการดูแลของแพทย์
อื่น ๆ
ดูแลสุนัขบริเวณเกาะสุนัข ประมาณ ๕๐๐ ตัว

หน้าที่ของฝ่ายอุทยาน

๑.  ดูแลปลูกบำรุงรักษาต้นไม้สนามหญ้าและตกแต่งบริเวณต่าง ๆ การขยายพันธุ์ไม้
ยืนต้น,ไม้ดอก,ไม้ประดับและไม้สมุนไพร   รวมทั้งการสนับสนุนพันธุ์ไม้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ
-        มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่โดยแบ่งออกเป็น  ๑๒  กลุ่มงานย่อย   ดูแลพื้นที่ดินจำนวน  ๑,๙๗๖ ไร่  พื้นน้ำ  ๖๐๐  ไร่
-    ให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่นโรงเรียน หน่วยงานราชการ      และวัดในโครงการสวนสมุนไพรในวัดและวัดอื่น ๆ
-   ให้การสนับสนุนหน่วยงานยืมต้นไม้ดอกไม้ประดับ เช่น  อำเภอพุทธมณฑล  สถานีตำรวจภูธรอำเภอพุทธมณฑล     เทศบาลตำบลศาลายา    โรงพยาบาลพุทธณฑล    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนบวรนิเวศน์ศาลายา  ฯลฯ
-     จำนวนต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณพุทธมณฑล  สำรวจเมื่อ ๑ กันยายน  ๒๕๔๖
สรุปดังนี้
- ไม้ยืนต้นทั่วไป                      จำนวน            ๓๓,๔๙๓         ต้น
- ไม้ดัดชนิดต่าง ๆ                   จำนวน                  ๖๖๐           ต้น
- ไม้ที่เรือนเพาะชำ                   จำนวน            ๒๒,๔๐๓        ต้น/กระถาง
- ไม้ดัดรูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ       จำนวน                     ๓๘         ต้น
- ไม้ดอกไม้ประดับสมุนไพร
และว่านต่าง ๆ ที่ปลูกเป็นแปลง         ๑,๑๕๓         แปลง
-  ให้การสนับสนุน ตกแต่งสถานที่บริเวณพุทธมณฑลเพิ่มเติม   โดยมีผู้มีจิตศรัทธาปรับปรุงพื้นที่และจัดสวนหย่อมพร้อมติดตั้งป้ายชื่อสวน
๒. กำจัดวัชพืช  ศัตรูพืชในพื้นที่  และบำรุงดิน
-          โดยการถากหญ้า  ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ยาไล่แมลงซึ่งทำจากเศษวัชพืช
(ทำขึ้นเอง)  ใช้กับพื้นที่ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี
๓. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ คนงาน คนสวน ให้มีความรู้ทางด้านการเกษตรที่ถูกวิธี
โดยจัดให้มีการฝึกอบรม โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
เช่น การขยายพันธุ์พืช  โดยวิธีการต่าง ๆ   ที่ถูกวิธีและได้ผลสูงสุด
จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน
๔. ให้ความสะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เข้ามาตกแต่งอุทยาน
๕. จัดทำประวัติ จัดหมวดหมู่พันธุ์ไม้
โดยจัดปลูกเป็นสัดส่วนตาม พุทธประวัติ เช่น สวนตาล ,สวนเวฬุวัน ,สวนอัมพวัน
( สังเวชฯ ๔ ตำบล  ปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ )
- ปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด ๗๖ จังหวัด
๖. จัดบริการให้ความรู้ และนำชมเกี่ยวกับพันธุ์ไม้พุทธประวัติ วรรณคดี  พืชสมุนไพร
-  นำชมไม้ในพุทธประวัติให้แก่โรงเรียนต่าง  ๆ
-  นำชมพืชสมุนไพรและให้ความรู้แก่วัดต่าง  ๆ ที่เข้าร่วมโครงการสวนสมุนไพร
๗. ควบคุมบริษัทรับเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า แปลงไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น
จำนวน   ๒๒๔.๓๖  ไร่   แบ่งพื้นที่การดูแลเป็น  ๔  แปลงย่อย  (เช่น พื้นที่ ๖๙ ไร่ ,
๖๙.๙๒ไร่,  ๖๕ ไร่, และ ๒๐ ไร่ มีคณะกรรมการเป็นผู้ควบคุมงาน โดยให้บริษัท ฯ
ต่าง ๆ  ที่เข้ามารับจ้างเหมาดูแลพื้นที่ปฎิบัติตามสัญญา
๘. นำพืชสมุนไพรมาทำเป็นยา บำบัดรักษาโรคอย่างง่าย เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ
ชนิดต่าง  ๆ(ควบคุมโดยเภสัชกร)  คือ
-   ยาหม่องตะไคร้หอม,ยาหม่องพริกไพร,ยาหม่องขี้ผึ้งเสลดพังพอน
-   ครีมว่านหางจระเข้,ว่านหางจระเข้รักษาโรคผิวหนัง,
-          ยาชงเตยหอม,ตะไคร้,หญ้าหนวดแมว,และกระเจี๊ยบแดง
-          ยาแคปซูลอายุวัฒนะ,ฟ้าทะลายโจร,เหงือกปลาหมอ,ขมิ้นชัน,เกสรบัว,มะระขี้นก
ขี้เหล็ก,กระเทียม,หญ้าปักกิ่ง,รางจืด,ทองพันชั่ง,และบอระเพ็ด,มะรุม
-          ยาสกัดรักษาโรคผิวหนังทองพันชั่ง,ฟ้าทะลายโจร,เสลดพังพอน
-          แชมพูสระผมมะกรูด,ว่านหางจระเข้และดอกอัญชัญ
๑๐. จัดทำปุ๋ยหมัก โดยใช้เศษวัชพืช,ใบไม้และเศษหญ้าในพื้นที่
๑๑. บริการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
๑๒.     ดำเนินการด้านสถานพยาบาลพุทธมณฑลสุทรรศน์ โดยการดูแลของแพทย์และ
พยาบาล ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของพุทธมณฑล   ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้มาปฏิบัติธรรม  นักเรียน  นักศึกษา
๑๓. จัดฝึกอบรมภาคปฎิบัติการทำยาสมุนไพรให้แก่วัดในโครงการสวนสมุนไพรในวัดและ
หน่วยงานผู้สนใจ   ทั้งในและนอกสถานที่
๑๔. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สภาพดินและน้ำ โดยใส่สาร EM ปรับสภาพน้ำและ
ติดต่อกรมประมงเพื่อสำรวจสภาพน้ำ
๑๕. ทำการสำรวจ ติดตามผลงานวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศในการดำเนินงานตามโครงการ
สวนสมุนไพรในวัด
๑๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานด้านวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการเกษตร
๑๗. จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร