Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หอกลอง

สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานกลองชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว ขนาดกว้าง๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๑๑.๘๙ เมตร ตัวอาคารหอกลองเป็นโถงโล่งชั้นเดียว ยกพื้นสูง ๑.๑๘ เมตร มีบันไดขึ้นลง ๔ ด้านตัวกลองทำจากไม้ขนุน หนังกระบือเผือกเส้นผ่าศูนย์กลาง๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร กลองนี้สมัยโบราณถือว่าเป็นกลองคู่บ้านคู่เมืองใช้ตีในงานพิธี ปัจจุบันใช้ตีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๕๒๕ แล้วเสร็จในปี  พ.ศ.๒๕๒๖ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)