Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่พักสงฆ์อาคันตุกะ

           สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักของสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ของไทย และของต่างประเทศตลอดจนพระสงฆ์ผู้ติดตามที่มาปฏิบัติศาสนกิจในพุทธมณฑล มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สองชั้นหันหน้าไปทางทิศใต้ อาคารมีขนาดกว้าง ๔๕.๕๐เมตร ยาว ๔๗.๕๐ เมตร สูง ๑๕.๐๕ เริ่มก่อสร้าง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ แล้วเสร็จในปี ๒๕๒๖ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)