Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พระมหาวิหารประดิษฐาน พระไตรปิฎกหินอ่อน

         ลักษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทย รูปทรงจัตุรมุข ทั้ง ๔ ทิศ ใช้พื้นที่ก่อสร้างบริเวณเกาะหลังองค์พระประธานพุทธมณฑล ในเนื้อที่ ๙ ไร่ พื้นที่ในการก่อสร้าง๕,๘๒๔ ตารางเมตร มีพระเจดีย์ ๙ ยอด ประดิษฐานเป็นที่จารึกพระไตรปิฎกหินอ่อน ขนาด๑.๑๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑,๔๑๘ แผ่น ภาพวาดพุทธประวัติอยู่ด้านบนโดยรอบ เริ่มสร้างในปี พ.ศ.๒๕๓๒ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๑ วัดปากน้ำและสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ บริจาคเงินในการจัดสร้างทั้งหมด  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาท)